Udostępnianie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2017
  • Zasady udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352) - plik do pobrania
  • W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, która nie została opublikowana na stronach BIP Urzędu, wnioskodawca wypełnia wniosek zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego.

Dz.U.2012.94

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

(Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012 r.)

Na podstawie art. 23g ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie
Data utworzenia:2017-11-22
Data publikacji:2017-11-22
Osoba sporządzająca dokument:Wilanowicz Aneta
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1194